Sułkowice, dnia 11 lipca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia o wyłożeniu projektu dokumentu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sułkowice na lata 2022–2025 z perspektywą na lata 2026–2029”.

 

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029), podaje się informacje o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sułkowice na lata 2022–2025 z perspektywą na lata 2026–2029”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach, pokój nr 115, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułkowice pod adresem: http://bip.malopolska.pl/umsulkowice

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej do protokołu, pisemnej, na załączonym formularzu za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do  1 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Gminy Sułkowice.

 

Załączniki:

POS_Sulkowice

formularz_zglaszania_uwag_POS_Sulkowice