W lipcu br. Gmina Sułkowice przystąpiła do prac organizacyjnych nad opracowaniem nowej strategii rozwoju gminy. Obecnie nasza gmina nie posiada aktualnej strategii rozwoju. Poprzednia została opracowana w 2008 r. i większość jej zapisów straciła ważność, dlatego podjęto decyzję o opracowaniu nowej, aktualnej strategii. Będzie ona perspektywicznym planem określającym cele i kierunki rozwoju naszej gminy. Wskazywać będzie zasady i sposoby zarządzania gminą, określać środki finansowe i źródło ich pochodzenia. Jest to podstawowy dokument, który w perspektywie kolejnych 8 lat będzie określał zadania i wyzwania jakie stoją przed naszą gminą.

10 sierpnia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania Strategii, powołanego przez Burmistrza. Zespół ten przez cały okres prac nad dokumentem będzie zaangażowany we wszystkie etapy jego tworzenia i konsultowania. Chcemy, aby w proces tworzenia strategii zaangażowani byli przedstawiciele różnych grup społecznych, dlatego już dzisiaj zapraszamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w planowanych do realizacji konsultacjach społecznych. W miarę możliwości, mając na uwadze dynamiczną sytuację związaną z epidemią w naszym kraju, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa organizowane będą spotkania warsztatowe, ankiety online, zbierane będą pomysły i Państwa uwagi.

26 listopada br. Rada Miejska w Sułkowicach przyjęła harmonogram prac nad opracowaniem projektu strategii w oparciu o który realizowane będą kolejne etapy prac. Harmonogram został przygotowany na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 13 listopada 2020 r.

Chcemy, aby ten dokument nie był tylko kolejnym opracowaniem, ale realną odpowiedzią na Państwa potrzeby. Stwórzmy razem wizję rozwoju Gminy Sułkowice.