Drukuj

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
w sprawie projektu  Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sułkowice na lata 2021-2028”

 

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice Burmistrz zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Sułkowice na lata 2021-2028”.

Konsultacje trwały od 17 do 27  listopada 2020 r.

Przeprowadzone były w formie zbierania uwag i opinii, w wersji papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

W konsultacjach mogli uczestniczyć wszyscy uprawnieni mieszkańcy Gminy Sułkowice (posiadający czynne prawo wyborcze).

Uwagi i opinie można było:

w wyżej określonym terminie.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

W powyższej sprawie nie wpłynęło żadne stanowisko.

Informację niniejszą publikuje się na stronie internetowej Gminy oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

Burmistrz    

Artur Grabczyk