Drukuj

ZAWIADOWIENIE STAROSTY MYŚLENICKIEGO

Na podstawie art.24a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.276 ze zm.) Starosta Myślenicki zawiadamia, że w lokalu Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. Żeromskiego 17 (Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych im. M. Reja) w dniach od 4 stycznia 2021 r. do 25 stycznia 2021 r. w godzinach od 8-16 zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów Krzywaczka i Rudnik położonych w jednostce ewidencji Sułkowice.

Dokumentacja projektu, składająca się z:

opracowana została na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2019.393).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków ujawnić błędy i nieprawidłowości.

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu oraz niezapoznanie się z projektem operatu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.   

Ponadto informuję, że wgląd do dokumentacji winien być poprzedzony okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu zainteresowanych mogą występować umocowani w formie pisemnej pełnomocnicy.

 

Starosta

Józef Tomal

 

Zawiadomienie (pdf)