KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

25 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXXIII sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
7.    Interpelacje i zapytania Radnych.
8.    Przedłożenie sprawozdania za rok 2020 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  
1)    aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sułkowice i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Sułkowice;
2)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych;
3)    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych;
4)    określenia wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Sułkowice;
5)    zwolnienia z części opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży;
6)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2021 rok Nr XXXII/197/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku;
7)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XXXII/196/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku;
8)    przyjęcia regulaminu Gminy Sułkowice na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery na terenie Gminy Sułkowice na rok 2021;
9)    wyrażenia zgody na wynajem na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym lokalu stanowiącego własność Gminy Sułkowice;
10)    sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu stanowiącego własność Gminy Sułkowice,
położonego w Sułkowicach;
11)    zakupu nieruchomości gruntowej położonej w Biertowicach, z przeznaczeniem pod urządzenie placu manewrowego dla komunikacji zbiorowej;
12)    rozpatrzenia petycji z dnia  11 grudnia 2020 r. dotyczącej zajęcia stanowiska w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
13)    rozpatrzenia petycji- listu otwartego z dnia 5 stycznia 2021 r. oraz uzupełnienia do petycji-listu otwartego pt.: „List otwarty do Prezydenta RP, Członków Rządu RP, Posłów, Senatorów, Wójtów i Radnych Gmin w Polsce „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE”;
14)    rozpatrzenia petycji z dnia  7 stycznia 2021 r. dotyczącej zajęcia stanowiska w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
15)    rozpatrzenia petycji z dnia  7 stycznia 2021 r. dotyczącej zajęcia stanowiska w sprawie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2;
16)    rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2021 r. na Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Harbutowicach.
10.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11.    Komunikaty i informacje.
12.    Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.