Drukuj

W piątek, 26 lutego 2021 r. miało miejsce podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi, które w bieżącym roku zostały wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Sułkowice na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego. Siedemnaście organizacji otrzyma z budżetu gminy Sułkowice środki finansowe - w formie dotacji – na łączną kwotę 284 505,00 zł.

 

Na wykonanie zadań w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym na szkolenia sportowe dzieci i młodzieży oraz organizację imprez i zawodów sportowych dotację otrzymają:

- Klub Sportowy „Gościbia” – 95 500,00 zł

- Ludowy Klub Sportowy Cisy Harbutowice – 26 000,00 zł

- Klub Sportowy „Delfin” – 14 500,00 zł

- Uczniowski Klub Sportowy „Plon” - 19 500,00 zł

- Ludowy Klub Sportowy „Rudnik” - 45 000,00 zł

- Szkółka Piłkarska Gościbia Sułkowice - 16 000,00 zł

- Klub Sportowy „Kuźnia Tańca” - 5 500,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Biertowicach - 8 000,00 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sułkowicach – 8 000,00 zł

- Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej Oddział w Myślenicach - 5 000,00 zł

- Stowarzyszenie "Akademia Piłki Nożnej Rudnik” - 9 000,00 zł.

 

2. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym na organizowanie spotkań konsultacyjno- integracyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami dotację otrzyma:

- Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Kolonia” – 10 000,00 zł,

oraz na organizowanie sportowych lub kulturalnych imprez integracyjnych dla mieszkańców gminy Sułkowice dotacja została przyznana dla:

- Stowarzyszenia Gospodyń „Cis” w Harbutowicach - 4 840,00 zł

- Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski Kamień – 4 700,00 zł

- Stowarzyszenia Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Sułkowicach – 2 465,00 zł.

 

3. Działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wsparcie finansowe otrzymają:

- Stowarzyszenie Pomocy Szkole „Małopolska”, Społeczny Komitet przy ZPO w Harbutowicach – 3 100,00 zł

- Klub Sportowy „Kuźnia Tańca” – 2 000,00 zł

- Towarzystwo Przyjaciół Sułkowic „Kowadło”– 3 100,00 zł

- Stowarzyszenie Gospodyń „Cis” w Harbutowicach – 2 300,00 zł.

 

 

Fotorelacja z podpisania umów (fot. Paulina Węgrzyn):