Sułkowice, 08.10.2021 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy Sułkowice

         Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm.), §18a i 18b Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 56),

Burmistrz Gminy Sułkowice zawiadamia

o zamiarze sporządzenia nowych kart adresowych zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sułkowice, w tym włączeniu do ewidencji stanowisk archeologicznych.

       Jednocześnie informuję, iż  Gmina Sułkowice posiada obowiązującą Gminną Ewidencję Zabytków, a sporządzenie nowej Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sułkowice polegało będzie m.in. na:

· zastąpieniu niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym danych zawartych
w karcie adresowej zabytku włączonej do gminnej ewidencji zabytków odpowiednimi danymi zgodnymi ze stanem faktycznym lub prawnym,

· ujawnieniu nowych danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym lub skorygowaniu błędnych danych niezgodnych ze stanem faktycznym i prawnym,

· włączeniu nowych kart adresowych zabytków,

· włączeniu do gminnej ewidencji zabytków kart stanowisk archeologicznych lądowych.

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

/-/ Artur Grabczyk