Sułkowice, dnia 4 grudnia 2021 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Krzywaczka dla działek ewidencyjnych nr 1053/2, 1054/33 oraz 1054/34

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Sułkowicach Uchwały Nr XLIV/271/2021
z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Krzywaczka dla działek ewidencyjnych nr 1053/2, 1054/33 oraz 1054/34

Granicę obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawiono czerwoną ciągłą linią na załączniku graficznym, zamieszczonym wraz z ogłoszeniem na stronie internetowej - BIP Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

Zgodnie z art. 17 pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy ma prawo do złożenia wniosku do projektu zmiany planu.

Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2022 r. - z podaniem oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, a także imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Wnioski można wnosić w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/umsulkowice oraz za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP.

W przypadku poczty elektronicznej – maile należy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila podając: zmiana planu – Krzywaczka.  


Forma papierowa obejmuje:

- złożenie pisma z wnioskiem w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach  lub – w przypadku ograniczeń w bezpośredniej obsłudze klienta – wrzucenie do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miejskiego w Sułkowicach,

- wysłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice.

 

Dla ww. projektu zmiany planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

UWAGA: Pisma nie spełniające powyżej wskazanych warunków pozostawi się bez rozpoznania.

 

 

Informuję, że:

 1. Złożenie wniosku stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie/Obwieszczenie.
 2. Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest Burmistrz Gminy Sułkowice z siedzibą Rynek 1,
  32-440 Sułkowice i są one podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 3. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokumenty kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywany wieczyście) do siedziby archiwum zakładowego, nad którym nadzór sprawuje Archiwum Narodowe.
 5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i ma charakter obowiązkowy.
 7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 8. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 w związku z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1587), tzn. dane osobowe będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 9. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 10. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych – e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Burmistrz Gminy Sułkowice

Artur Grabczyk /-/

 

Załączniki:

Wniosek Krzywaczka (doc)

Wniosek Krzywaczka (pdf)