Zakończyły się roboty budowlane polegające na przebudowie chodnika przy ul. Partyzantów w Sułkowicach. W ramach prac wykonany został remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 956 na odcinku około 440 mb.

Zadanie obejmowało roboty rozbiórkowe istniejącego chodnika, wykonanie nowej podbudowy, krawężników, ścieku przykrawężnikowego, kostki i obrzeży oraz regulację wysokościową studzienek. Ponadto wykonane zostało odwodnienie liniowe na ławie betonowej o łącznej długości około 25 mb wraz z przykanalikami.

Zadanie realizowano we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Wartość zadania to 260.000,00 zł, w tym 140.000,00 zł wkładu własnego Gminy Sułkowice.

W odbiorze prac uczestniczyli Burmistrz oraz Radni RM w Sułkowicach: Pan Maciej Ziembla oraz Pan Zbigniew Zając w okręgach w których inwestycja została zrealizowana, między innymi dzięki ich zaangażowaniu.

 

Fotorelacja z odbioru prac: