Z końcem marca i początkiem kwietnia odbyły się we wszystkich sołectwach i w Sułkowicach zebrania Burmistrza Gminy Sułkowice i Sołtysów  z Mieszkańcami naszej gminy.

Najważniejszym punktem zebrań było uchwalenie planów finansowo-rzeczowych, które umożliwiają Sołtysom rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminnym dla Sołectwa.

Plany finansowo-rzeczowe sołectw na rok 2022:

Biertowice - 12 500 zł

 1. Zakup kruszywa - 6.000 zł
 2. Praca sprzętu – koparka / samochód - 2.000 zł
 3. Modernizacja terenu rekreacyjnego - 
 4. Przeglądy serwisowe i paliwo do kosiarki - 700 zł
 5. Dofinansowanie do zakupu wyposażenia osobistego specjalistycznego dla OSP - 1.000 zł

Krzywaczka - 14.500 zł

 1. Zakup elementów betonowych i kruszywa oraz usługi sprzętu w celu poprawy nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych na terenie wsi Krzywaczka – 14.500 zł

Harbutowice – 15.500 zł

 1. Zakup wyrobów betonowych - 4.000 zł
 2. Zakup kruszywa - 4.000 zł
 3. Załadunek i transport - 1.000 zł
 4. Praca koparki - 2.500 zł
 5. Promocja i kultura - 2.000 zł
 6. Dofinansowanie Stowarzyszenia Gospodyń CIS - 2.000 zł            

Rudnik – 20.500 zł

 1. Zakup materiałów i usług - 16.500 zł
 2. Dofinansowanie do ZPO w Rudniku z przeznaczeniem dla Przedszkola - 2.000 zł
 3. Dofinansowanie jednostki OSP - 1.000 zł
 4. Promocja gminy - Stowarzyszenie Na rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski Kamień - 1.000 zł

Sułkowice – 32.000 zł

 1. Remont dróg dojazdowych do pól i domostw - 22.500 zł
 2. Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach - 3.000 zł
 3. Dofinansowanie organizacji konkursów dla dzieci i młodzieży oraz zakup pomocy dydaktycznych - 4.500 zł
 4. Dofinansowanie Orkiestry Dętej w Sułkowicach - 1.000 zł
 5. Transport żywności dla potrzebujących mieszkańców - 1.000 zł

Ponadto Sołtysi przedstawili sprawozdania z realizacji zadań i działalności Sołectw za rok 2021, w których poinformowali o tym na jakie remonty dróg przeznaczono środki finansowe.

W każdej miejscowości Burmistrz Artur Grabczyk zaprezentował sprawozdania z wykonanych inwestycji w 2021 roku oraz te planowane na rok 2022. Ponadto we wszystkich miejscowościach przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Sułkowice miejsc sprzedaży tych napojów, który został pozytywnie zaopiniowany przez mieszkańców.

Na zebraniach często padały pytania o fundusze sołeckie, warto zatem podkreślić, że plany finansowe i fundusze sołeckie to dwie różne formy środków finansowych, którymi dysponuje sołectwo. Plany finansowo-rzeczowe uchwalane są z początkiem roku budżetowego i dotyczą wydatkowania środków finansowych na bieżące potrzeby sołectwa m.in. kruszywo, na utwardzenie dróg gminnych, czy też wsparcie organizacji działających na terenie sołectwa. Z kolei tzw. „fundusz sołecki” uchwalany jest na zebraniach wiejskich do 30 września roku poprzedzającego wykonanie danego zadania. Są to środki finansowe przeznaczone na konkretny cel, których nie powinno się dzielić na drobne zadania na tzw. „łatanie dziur”. Zadanie takie realizowane jest w kolejnym roku budżetowym.

Zebrania wiejskie dla mieszkańców są okazją do zgłaszania swoich wniosków, spostrzeżeń, uwag co do przeznaczenia środków będących w dyspozycji sołectwa, inicjatyw lokalnych czy też utrzymania porządku na terenie danej miejscowości.

 

Tekst: Monika Widlarz, fot. UM

 

Fotorelacja z zebrania w Harbutowicach i Rudniku