małopolska niania plakat

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie realizuje Projekt grantowy „Małopolska Niania 2.0” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez rodziców dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

W ramach Projektu przyznawane są granty na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia niani zatrudnianej zamieszkałych w woj. Małopolskim rodziców, którzy w związku z koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 (tj. urodzonym nie wcześniej niż 1.09.2019 r., które ukończyło przynajmniej 20 tydzień życia) maja problem z funkcjonowaniem na rynku pracy.

W dniu 13 maja 2022 r. ogłoszony został czwarty nabór do projektu. Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13 maja 2022 r. do dnia 30 maja 2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem.

Z dofinansowania mogą skorzystać także Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

 

Szczegółowe informacje dot. projektu oraz prowadzonego naboru dostępne na stronie ROPS