Zadbajmy o bezpieczeństwo
APEL STRAŻAKÓW

Ochotnicze Straże Pożarne apelują o należyte uporządkowanie terenów wokół hydrantów znajdujących się na prywatnych posesjach, w szczególności poprzez zapewnienie do nich dostępu.

Jednocześnie strażacy przypominają o systematycznym przycinaniu drzew i krzewów, a także budowie ogrodzeń w taki sposób, aby umożliwić dojazd pojazdom ratowniczym w celu szybkiego udzielenia pomocy poszkodowanym.