KOMUNIKAT

Informuje się Mieszkańców Gminy Sułkowice, że LXIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

28 listopada 2022 r. o godz. 15:00
w Sali Samorządowej (budynek Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad LXIII sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Uzupełnienie informacji Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
 8. Uzupełnienie informacji Burmistrza Gminy na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.
 9. Interpelacje i zapytania Radnych.
 10. Zagadnienia z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Sułkowice.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2022 rok Nr XLIX/311/2021 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2021 roku;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice na lata 2022-2040 przyjętej Uchwałą Nr XLIX/310/2021 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2021 roku;
  3. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
  4. wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości;
  5. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy;
  6. ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2023;
  7. przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sułkowice”;
  8. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023";
  9. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Sułkowice, uwzględnianej podczas przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Komunikaty i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej