Dofinansowanie dla żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2020 - MODUŁ 4.

Przedmiotem dofinansowania będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

O dofinansowanie w formie dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Termin składania ofert: do 10 stycznia 2020 r. 

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: MALUCH+