Od 1 stycznia 2020 r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sułkowicach świadczy również usługę z dodatkową specjalizacją dyżuru w zakresie nieodpłatnej mediacji. Dyżur ten pełniony jest w każdy czwartek od 8:00 do 12:00.

Zmieniona ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej wprowadziła wiele udogodnień w dostępie do pomocy prawnej mając na celu zapewnienie osobom fizycznym jeszcze na etapie przedsądowym uzyskania porady prawnej lub wskazanie możliwości ugodowego załatwienia sporu bez konieczności występowania na drogę sądową. Do skorzystania z usługi uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

ZAKRES UDZIELANIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia  w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację w ramach której osoba uprawniana zostanie poinformowana o:
1) możliwościach skorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
2) przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3) przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4) przeprowadzeniu mediacji, udzieleniu pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Rejestracja wizyty: 12 274 97 59

Harmonogram dyżurów (lokal w budynku Starej Szkoły, Rynek 6):
poniedziałek od godz. 13:00 do 17:00
wtorek od godz. 8:00 do 12:00
środa od godz. 8 00 do 12:00
czwartek od godz. 8:00 do 12: 00 - dyżur nieodpłatnej mediacji
piątek od godz. 8:00 do 12:00