Miesiąc luty to czas kiedy w jednostkach OSP odbywają się Walne Zebrania Sprawozdawcze. Walne zebranie to najwyższy organ stowarzyszenia podejmujący najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania jednostki. To czas kiedy Prezes, Skarbnik i Zarząd przestawiają sprawozdania z działalności finansowej za rok ubiegły i nakreślają plany działania na rok bieżący.

W zebraniach poza druhami, członkami stowarzyszenia uczestniczą zapraszani goście, przedstawiciele władz samorządowych, powiatowych, komendy PSP w Myślenicach oraz władz Związkowych OSP RP Powiatu i Województwa a także zaprzyjaźnione stowarzyszenia z którymi jednostki współpracują.
Rok 2019 dla naszych jednostek był rokiem bardzo udanym. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym udało się zakupić samochód ratowniczo – gaśniczy, quad, umundurowanie osobiste strażaków i sprzęt gaśniczy. Przeprowadzono remonty części bojowych strażnic oraz wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół remiz.

Główne zadania do zrealizowania przez jednostki w 2020 roku to: zakup samochodu dla OSP Rudnik, wymiana pieca CO w OSP Sułkowice, uroczystość 115-lecia i poświęcenie samochodu w OSP Harbutowice. Poza tym zorganizowany zostanie coroczny turniej halowy dla MDP i OSP, ćwiczenia Komendanta Gminnego, Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze oraz już w marcu kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla druhów ratowników.

Nasze jednostki w ubiegłym roku wyjeżdżały do akcji 260 razy. To oficjalne statystyki, oprócz których drugie tyle stanowią wyjazdy związane z pomocą mieszkańcom przy usuwaniu szerszeni, pompowaniu czy dowożeniu wody oraz wycince drzew. To głównie za te prace i wyjazdy dziękował Burmistrz Artur Grabczyk, który wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej uczestniczył we wszystkich Walnych Zebraniach. Dziękował za bezinteresowną pomoc i poświęcanie prywatnego czasu dla dobra mieszkańców. Trzeba jeszcze przypomnieć, że wszyscy druhowie z terenu Gminy uczestniczący w działaniach ratowniczo – gaśniczych, szkoleniach i ćwiczeniach nie otrzymują za poświęcony czas żadnej rekompensaty finansowej.

Tekst: Jakub Światłoń, fot.: Michał Maślanka, OSP Krzywaczka