W związku z wprowadzeniem stanu epidemii na terytorium RP Zebrania Wiejskie w gminie Sułkowice zostały odwołane.

Zebranie Wiejskie jest organem uchwałodawczym w Sołectwie, zgodnie z §6 ust. 1 pkt 2 Statutów Sołectw do zadań Zebrania Wiejskiego należy podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia środków będących w dyspozycji Sołectwa. Mieszkańcy na zebraniu wiejskim przyjmują uchwałą plan finansowo – rzeczowy Sołectwa na dany rok kalendarzowy.

Sołtys jako organ wykonawczy organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego oraz kontrolę ich realizacji, ale biorąc pod uwagę brak możliwości zwołania w obecnym czasie zebrania wiejskiego, bez uchwalenia planu finansowo-rzeczowego Sołtys nie może rozdysponować środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminnym dla Sołectwa.

Z chwilą zmiany przepisów związanych z ograniczeniem gromadzenia się osób, zebrania wiejskie zostaną jak najszybciej zwołane, tak aby możliwe było uchwalenie planów finansowo-rzeczowych Sołectw, które będą podstawą do dysponowania przez Sołtysów środkami finansowymi.