Pierwsze w tym roku zebrania wiejskie odbyły się 14 czerwca br., a możliwe to było po zmianie przepisów związanych z ograniczeniem gromadzenia się osób, ale przy zachowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa.

Na początek przeprowadzone zostały zebrania w Rudniku i Krzywaczce. Głównym tematem bieżących zebrań jest uchwalenie planów finansowo-rzeczowych, które umożliwiają Sołtysom rozdysponowanie środków finansowych przeznaczonych w budżecie gminnym dla Sołectwa. Większość środków finansowych w Rudniku i Krzywaczce mieszkańcy zdecydowali się przeznaczyć na zakup elementów betonowych i kruszywa oraz usługi sprzętu w celu poprawy nawierzchni i odwodnienia dróg wewnętrznych.

Sołtys Rudnika Zofia Góralik i Sołtys Krzywaczki Janusz Starzec przedstawili również swoje sprawozdania z realizacji zadań i działalności sołectwa za rok 2019.

Z kolei Burmistrz Artur Grabczyk zapoznał Mieszkańców Rudnika i Krzywaczki z inwestycjami zrealizowanymi na terenie danych sołectw w 2019 roku i tymi, które planowane są na 2020 rok.

Wśród głównych pytań jakie padały podczas zebrań były te dotyczące podwyższenia opłat za wywóz śmieci i możliwości zastosowania zniżek, oświetlenia dróg, budowy chodników i naprawy dróg, wprowadzenia nazw ulic czy też budowy kanalizacji w Krzywaczce.

W zebraniach wziął udział zatrudniony w urzędzie ekodoradca Iwetta Krasek-Tyńska, która przedstawiła specyfikę swojej pracy, główne zadania do których należą m.in. wspieranie wdrażania Programu ochrony powietrza, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizowanie Mieszkańców gminy do zaangażowania się w te działania. Mieszkańcy mogą zwrócić się do ekodoradcy o poradę w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia niskiej emisji i źródeł finansowania. Ekodoradca będzie również prowadził edukację wśród Mieszkańców w zakresie oszczędności zużycia energii oraz ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła.

Dodatkowo w Rudniku Dyrektor ZPO Konrad Gomulak przedstawił obszerną prezentację o tym, jak rozwija się placówka oświatowa w Rudniku, m.in. poprzez wykonane remonty i naprawy; udział w Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej umożliwiający wprowadzenie mLegitymacji i dziennika elektronicznego, całodobowy monitoring zespołu czy też wprowadzone narzędzia pracy zdalnej. Z kolei pani Sołtys Zofia Góralik, a zarazem Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Rudnika „Diabelski Kamień” wraz z Burmistrzem Arturem Grabczykiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej Waldemarem Wolskim wręczyli nagrody obecnym na zebraniu laureatom konkursu na najpiękniejszy wystrój bożonarodzeniowy gospodarstwa domowego w Rudniku.

Kolejne zebrania planowane są w Harbutowicach (21 czerwca br.) i w Biertowicach (5 lipca br.).

 

Tekst i fot. Monika Widlarz