GK.6641.12a.2019                                                                      

Myślenice, dnia 3 lutego 2020 r.


I N F O R M A C J A


Na podstawie art. 24a ust. 1-3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne  / Dz.U.2019.725 ze zm.) /


STAROSTA POWIATU MYŚLENICKIEGO


i n f o r m u j e


           o rozpoczęciu  prac geodezyjnych  związanych z modernizacją operatu ewidencji gruntów i budynków obrębów: Krzywaczka, Rudnik, Biertowice i Harbutowice położonych w gminie Sułkowice.


        Czynności techniczne związane z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego ww. obrębów, wykonywać będą upoważnieni pracownicy  Firmy: MGGP Aero Sp. z o.o. ; 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 /Wykonawca/ w terminie do 30 października 2020 r.


       Wykonawca wykona przedmiot umowy z powierzeniem wykonania części zamówienia podwykonawcy tj. firmie GEOMAP Mieczysław Kapustka Spółka Jawna, ul. Piłsudskiego 20/5 39-200 Dębica.

         Postępowanie związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków prowadzone będzie w trybie przepisów ww. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków /Dz.U. 2019.393/.                                                                                                                  Z up. Starosty
                                                                                                     /-/ Marian Brożyna
                                                                                                       Geodeta Powiatowy