KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

29 października 2020 r. (czwartek) o godz. 1600

 z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXVIII sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych radnych.
6.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
8.    Informacja Burmistrza Gminy na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.
9.    Interpelacje i zapytania Radnych.
10.    Informacja o stanie realizacji zadań  oświatowych w Gminie Sułkowice w roku szkolnym 2019/2020.
11.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze  2020 r.
12.    Zatwierdzenie Zarządzenia Nr 118/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zamknięcia terenów rekreacyjnych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, dla których Zarządcą jest Gmina Sułkowice.
13.    Zatwierdzenie Zarządzenia Nr 123/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 118/2020 z dnia 2 października 2020 r. w sprawie zamknięcia terenów rekreacyjnych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, dla których Zarządcą jest Gmina Sułkowice.
14.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  
1)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2020 Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą
Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.;
3)    uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2020-2023;
4)    rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej i gminnej - ul. Wolności w miejscowości Sułkowice;
5)    przyznania Nagród Samorządowych Rady Miejskiej w Sułkowicach na rok 2020.
15.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
16.    Komunikaty i informacje.
17.    Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.