KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 1600

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXIX sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Uzupełnienie informacji na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Sułkowicach.
6.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
8.    Uzupełnienie informacji na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.
9.    Interpelacje i zapytania Radnych.
10.    Zagadnienia z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Sułkowice.
11.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  
1)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2020 Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.;
2)    ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2021;
3)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
4)    określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów;
5)    przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021";
6)    określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania oraz trybu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Sułkowice na lata 2021-2028.
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
13.    Komunikaty i informacje.
14.    Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.