Drukuj

KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 900

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość

 

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXX sesji.
4.    Przyjęcie protokołu obrad XXXI nadzwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
8.    Interpelacje i zapytania Radnych.
9.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  
1)    umorzenia pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej „PODKÓWKA” w Sułkowicach;
2)    zmiany uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2020 Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.;
3)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.;
4)    ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków.
10.    Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice.
11.    Uchwalenie Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2021 rok.
12.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  
1)    przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sułkowice na rok 2021;
2)    uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2021;
3)    rozpatrzenia petycji dotyczącej budowy nowej drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Skawina, łączącej drogę krajową nr 44 (Kraków - Oświęcim) z drogą krajową nr 52 (Kraków - Bielsko-Biała);
4)    wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sułkowice.
13.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
14.    Komunikaty i informacje.
15.    Zamknięcie obrad sesji.
Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.