KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godz. 1600

z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (zdalny tryb obradowania)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XXXII sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Analiza realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Sułkowice na lata 2021-2028;
2)    uchwalenia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sułkowice na lata 2021-2023;
3)    uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Sułkowice na lata 2021-2025;
4)    przystąpienia Gminy Sułkowice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021;
5)    określenia form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice;
6)    wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy.
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Komunikaty i informacje.
12. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.