KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXXVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

13 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 1500

z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:  

1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2021 rok Nr XXXII/197/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XXXII/196/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku;
3)    zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sułkowicach NR XXXIV/215/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Gminy Sułkowice na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne w ramach działań mających na celu zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery na terenie Gminy Sułkowice na rok 2021.    
4.    Zamknięcie obrad sesji.  
Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.