KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XLVI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

25 listopada 2021 r. o godz. 14:00
w Sułkowickim Ośrodku Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.   
3. Przyjęcie protokołu obrad XLII sesji.
4. Przyjęcie protokołu obrad XLIV sesji.
5. Przyjęcie protokołu obrad XLV nadzwyczajnej sesji.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Uzupełnienie informacji na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych Radnych Rady Miejskiej w Sułkowicach.
8. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
10. Uzupełnienie informacji na temat analizy złożonych oświadczeń majątkowych pracowników.
11. Interpelacje i zapytania Radnych.
12. Zagadnienia z zakresu ochrony powietrza na terenie Gminy Sułkowice.
13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2021 rok Nr XXXII/197/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku;
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XXXII/196/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku;
3) zmiany Uchwały Nr XLVI/272/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXIII/187/08 w sprawie przystąpienia Gminy Sułkowice do Lokalnej Grupy Działania ,,Między Dalinem i Gościbią";
4) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022";
5) utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą: Klub „Senior +” na terenie Gminy Sułkowice;
6) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
7) przekazania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania;
8) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice;
9) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
11) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
12) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
13) wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy;
14) rozpatrzenia petycji dotyczącej wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Krzywej w Sułkowicach;
15) ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sułkowice;
16) wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Sułkowicach oraz zasad ich ustalania, a także zasad i sposobu zwrotu kosztów podróży służbowych.
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15. Komunikaty i informacje.
16. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.