KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XLVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

14 grudnia 2021 r. o godz. 15:00
w Sali Samorządowej (Stara Szkoła), Rynek 6, 32-440 Sułkowice

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchylenia Uchwały Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego oraz Przewodniczącego Komisji Organizacyjnej;
   wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Sułkowicach;
  2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2021 rok Nr XXXII/197/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku;
  3. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XXXII/196/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2020 roku;
  4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr K1935 Myślenice - Bysina- Sułkowice oraz terenów przyległych do DP K1935 do odbiornika potoku Gościbia w m. Sułkowice;
  5. ustalenia wysokości dopłat do taryf cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na rok 2022;
  6. wyboru metody ustalenia opłaty oraz wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, na terenie gminy Sułkowice;
  7. przystąpienia Gminy Sułkowice do stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Ziemi Myślenickiej";
  8. wyrażenia zgody na cesje praw i obowiązków wynikających z umów najmu lokali użytkowych usytuowanych w budynku Ośrodka Zdrowia w Sułkowicach przy ul. Szkolnej 9;
  9. wysokości diet przysługujących Radnym Rady Miejskiej w Sułkowicach oraz zasad ich ustalania, a także zasad i sposobu zwrotu kosztów podróży służbowych;
  10. wysokości diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Sułkowice oraz zasad ich ustalania.
  11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
  12. Komunikaty i informacje.
  13. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji oraz projekty uchwał dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej