KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice,
że LXVI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

29 grudnia 2022 r. o godz. 10:00

w Sali Samorządowej (budynek Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6)

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad LXIV sesji.
 4. Przyjęcie protokołu obrad LXV nadzwyczajnej sesji.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2022 rok Nr XLIX/311/2021 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2021 roku;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice na lata 2022-2040 przyjętej Uchwałą Nr XLIX/310/2021 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2021 roku;
  3. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
 10. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice na lata 2023-2040.
 11. Uchwalenie Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2023 rok.
 12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnień Behawioralnych w Gminie Sułkowice na rok 2023;
  2. przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Sułkowice na lata 2023-2026”;
  3. wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym;
  5. uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2023;
  6. zdalnego trybu obradowania Rady Miejskiej w Sułkowicach.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Komunikaty i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

 Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej.