Drukuj

KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

30 grudnia 2019 r.  (poniedziałek) o godz. 900 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

Cześć uroczysta odbędzie się o godz. 1200 w Sułkowickim Ośrodku Kultury.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.   

3. Przyjęcie protokołu obrad XV sesji.

4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

7. Interpelacje i zapytania Radnych.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2019 rok Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 grudnia 2018 roku;

2)       ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenie planu finansowego tych wydatków.

9. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułkowice.

10. Uchwalenie Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2020 rok.

11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1)       przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zwanego dalej „Gminnym programem wymiany kotłów”;

2)       ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sułkowice na rok szkolny 2019/2020;

3)       przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Sułkowice na rok 2020;

4)       wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy;

5)       uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej oraz przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na rok 2020.

12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

13. Komunikaty i informacje.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.