KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

23 stycznia 2020 r.  (czwartek) o godz. 1600 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.        

3. Przyjęcie protokołu obrad XVI nadzwyczajnej sesji.

4. Przyjęcie protokołu obrad XVII  sesji.

5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Sułkowice.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1)określenia form i specjalności doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sułkowice.

11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

12. Komunikaty i informacje.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.