KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XIX sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:
26 lutego 2020 r.  (środa) o godz. 16:00 w budynku Starej Szkoły w Sułkowicach, Rynek 6

Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad XVIII  sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego i pożarowego na terenie Gminy.
7.    Przedłożenie sprawozdania za rok 2019 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Sułkowice.
8.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
9.    Interpelacje i zapytania Radnych.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2020 rok Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku;
2)    zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku;
3)    ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Sułkowice na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochroną dróg;
4)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia i Cukrzycy, z którego skorzystają mieszkańcy Gminy Sułkowice;
5)    określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, przysługujących nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice oraz tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
6)    przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami na terenie Gminy Sułkowice;
7)    określenia wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Sułkowice na rok 2020;
8)    odwołania Skarbnika Gminy Sułkowice;
9)    powołania Skarbnika Gminy Sułkowice.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Komunikaty i informacje.
13.    Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.