KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

31 marca 2020 r.  (wtorek) o godz. 1600; sesja planowana jest w trybie zdalnym

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.    
 3. Przyjęcie protokołu obrad XIX sesji.
 4. Informacja Burmistrza na temat podjętych działań w czasie epidemii.
 5. Sprawozdanie z działalności Sułkowickiego Ośrodka Kultury za 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za 2019 r.
 8. Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Sułkowice na lata 2018-2020.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy na terenie Gminy Sułkowice.
 11. Zatwierdzenie Zarządzenia Nr 38/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych, dla których Zarządzającą jest Gmina Sułkowice.   
 12. Zatwierdzenie Zarządzenia Nr 39/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia funkcjonowania placu targowego w Sułkowicach.   
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2020 rok Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku;
  3. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr K1989K ul. Sportowa od km od 0+000 do km 0+485 w miejscowości Sułkowice polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem;
  4. zmiany regulaminu określającego zasady udzielania dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań inwestycyjnych polegających na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne zwanego dalej ,,Gminnym programem wymiany kotłów”;
  5. przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Sułkowice na rok 2020”.
 14. Komunikaty i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP