KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXI sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

30 kwietnia 2020 r.  (czwartek) o godz. 1600  sesja planowana jest w trybie zdalnym

Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu obrad XX nadzwyczajnej sesji.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności Sułkowickiego Ośrodka Kultury za 2019 r.
7. Sprawozdanie z działalności organów jednostek pomocniczych gminy za 2019 r.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz innym Uzależnieniom w Gminie Sułkowice za 2019 r.
9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za 2019 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej za 2019 r.
11. Raport dotyczący wdrożenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sułkowice na lata 2012-2020”.
12. Przedstawienie „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019”.
13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sułkowice, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;
2) przystąpienia Gminy Sułkowice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2020;
3) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Sułkowice;
4) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla obszaru wsi Rudnik – w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów określonych w uchwale nr XLVII/312/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmienionej uchwałą nr L/329/2014 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 października 2014 r.;
5) odwołania Skarbnika Gminy Sułkowice;
6) powołania Skarbnika Gminy Sułkowice;
7) zmiany uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2020 rok Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku.
16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
17. Komunikaty i informacje.
18. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.