KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXIV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:
18 czerwca 2020 r.  (czwartek) o godz. 16:00


z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXII  sesji.
4.    Przyjęcie protokołu obrad XXIII nadzwyczajnej sesji.
5.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
6.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
7.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
8.    Interpelacje i zapytania Radnych.
9.    Przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Sułkowice za 2019”.
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2020 rok Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku;
2)    określenia wysokości, zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Sułkowice na rok 2020;
3)    udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Myślenickiego z przeznaczeniem na zadanie: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K1938 w miejscowości Krzywaczka;
4)    przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułkowice;
5)    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
6)    zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
7)    ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
8)    rozpatrzenia petycji „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”;
9)    rozpatrzenie petycji dotyczącej utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego w Sułkowicach;
10)    przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi z dnia 28 maja 2020 r. „na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 oraz Komisję Rekrutacyjną działającą przy Przedszkolu Nr 1 w Sułkowicach podczas rekrutacji na rok 2020/2021”;
11)    wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów najmu;
12)    ustalenia zasad przekazywania jednostkom pomocniczym Gminy Sułkowice składników mienia do korzystania.
11.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
12.    Komunikaty i informacje.
13.    Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP