KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXV sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

9 lipca 2020 r.  (czwartek) o godz. 16:00

w Hali Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sułkowicach, ul. Sportowa 51, 32-440 Sułkowice

Porządek obrad:


1.    Otwarcie sesji.
2.    Przedstawienie porządku obrad.    
3.    Przyjęcie protokołu obrad XXIV sesji.
4.    Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.    Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
7.    Interpelacje i zapytania Radnych.
8.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
9.    Zatwierdzenie Zarządzenia Nr 81/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie otwarcia placów zabaw, obiektów sportowych oraz terenów rekreacyjnych, dla których Zarządcą jest Gmina Sułkowice.
10.    Rozpatrzenie i debata nad „Raportem o stanie Gminy Sułkowice za 2019 rok”.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy Sułkowice.
12.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2019 rok i informacją o stanie mienia Gminy Sułkowice:  
1)    odczytanie Uchwały Nr S.O.IV-423/32/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sułkowice;
2)    odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
3)    odczytanie Uchwały Nr S.O.IV-424/59/20 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sułkowicach odnośnie absolutorium dla Burmistrza Gminy Sułkowice za 2019 rok;  
4)    podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2019;
5)    podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Sułkowice za rok 2019.
13.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1)    zmiany uchwały Budżetowej Gminy Sułkowice na 2020 rok Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 roku;
2)    przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywaczce;
3)    ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sułkowice na rok szkolny 2020/2021;
4)    rozpatrzenia skargi z dnia 28 maja 2020 r. „na działanie Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 oraz Komisję Rekrutacyjną działającą przy Przedszkolu Nr 1 w Sułkowicach podczas rekrutacji na rok 2020/2021”.
14.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15.    Komunikaty i informacje.
16.    Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.