KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXVII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godz. 16:00

w Sułkowickim Ośrodku Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.  
 3. Przyjęcie protokołu obrad XXV sesji.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji stałych za pierwsze półrocze
  2020 r.
 9. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice do nowego roku szkolnego 2020/2021.
 10. Informacja o bilansie skonsolidowanym Gminy Sułkowice sporządzonym na dzień 31 grudnia 2019 r.
 11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2019 Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.;
  2. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.;
  3. ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
  4. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Rudniku;
  5. przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach;
  6. przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sułkowicach;
  7. przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku;
  8. przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Harbutowicach.
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Komunikaty i informacje.
 14. Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się ww BIP