KOMUNIKAT

Informuje się mieszkańców Gminy Sułkowice, że XXVIII sesja Rady Miejskiej w Sułkowicach odbędzie się w dniu:

24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 1600

w Sułkowickim Ośrodku Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.    
3. Przyjęcie protokołu obrad XXVI nadzwyczajnej sesji.
4. Przyjęcie protokołu obrad XXVII sesji.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja Przewodniczących Komisji o pracy w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawozdanie Burmistrza z pracy w okresie międzysesyjnym i z wykonywania uchwał Rady.
8. Interpelacje i zapytania Radnych.
9. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:  
1)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Sułkowice na rok 2020 Nr XVII/110/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.;
2)  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułkowice przyjętej Uchwałą
Nr XVII/109/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 30 grudnia 2019 r.;
3)  przyznania dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku;
4)  zmiany uchwały Nr VII/41/07 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Świetlicy Środowiskowej w Sułkowicach.  
10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
11. Komunikaty i informacje.
12.Zamknięcie obrad sesji.

Więcej informacji na temat sesji znajduje się w BIP.