Drukuj

ZARZĄDZENIE NR 45/2021 BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 8 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. w związku z wydłużeniem obostrzeń związanych ze stanem epidemii.


Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) oraz w związku z § 21 ust. 1, 2 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz.U. z 2021 r. poz.512), zarządzam co następuje:

§ 1. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz systematyczny wzrost liczby osób zarażonych wirusem oraz w trosce o bezpieczeństwo Klientów oraz Pracowników Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, zarządza się wydłużenie na okres od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. następujących ograniczeń w obsłudze Klientów Urzędu:

  1. Ogranicza się bezpośrednią obsługę Klientów.
  2. Zaleca się, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie. Wszelkie dokumenty i wnioski do tut. Urzędu można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego lub do skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem głównym do budynku Urzędu.
  3. W Urzędzie możliwe będzie jedynie załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym telefonicznym bądź mailowym umówieniu wizyty. W pozostałych przypadkach możliwa będzie realizacja spraw w formach wskazanych w §1 ust 2.
  4. Urząd pracuje w systemie dwuzmianowym od godz. 7:00-12:30 oraz od 12:30 - 18:00. Pomiędzy godziną 12:15 a 12:45 następuje dezynfekcja Sali Obsługi, z której korzystają Klienci Urzędu.
  5. Płatności i należności publicznoprawne (podatki, opłaty) winny być wnoszone w formie bezgotówkowej - przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. Dla osób, które nie mają takiej możliwości w okresie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. kasa Urzędu czynna będzie w godzinach od 9:00-11:00.
  6. Urząd wykonuje wszystkie zadania jak dotychczas, jedynie z ograniczeniem bezpośredniej obsługi.

§ 2. Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na stanowisko obsługi. Wyjątek stanowią osoby zamieszkujące we wspólnym gospodarstwie domowym lub inne, pod warunkiem, że ich wspólne stawiennictwo w Urzędzie jest uzasadnione dobrem sprawy lub Strony/Klienta.

§ 3. 1. Osoby, które będą obsługiwane w Urzędzie, są zobowiązane do przestrzegania obowiązujących zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w szczególności do zakrywania przy pomocy maseczki ust i nosa, zdezynfekowania rąk oraz zachowania dystansu.

2. Podczas kontaktu ze Stroną/Klientem Urzędu pracownik ma obowiązek nosić maseczkę ochronną. Ponadto na początku spotkania oraz po jego zakończeniu ma obowiązek zdezynfekować użytkowane miejsce.
§ 4. Zawiadomienie o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Sułkowicach w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz wywieszenie na drzwiach budynku Urzędu.

§ 5. 1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

2. Zobowiązuje się kierowników do zapoznania z treścią niniejszego zarządzenia podległych im pracowników.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Artur Grabczyk

Burmistrz Gminy Sułkowice