ZARZĄDZENIE NR 118/2020
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 2 października 2020 r.

w sprawie zamknięcia terenów rekreacyjnych, placów zabaw i siłowni zewnętrznych, dla których Zarządcą jest Gmina Sułkowice.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) w związku z ustanowieniem czerwonej strefy dla Powiatu Myślenickiego -zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej nim choroby zakaźnej COVID-19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców Gminy Sułkowice zamyka się tereny rekreacyjne w tym place zabaw i siłownie zewnętrzne, dla których Zarządcą jest Gmina Sułkowice.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Sułkowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą do chwili odwołania czerwonej strefy dla Powiatu Myślenickiego i podlega zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Sułkowicach na najbliższej sesji.

 

Burmistrz

Artur Grabczyk