Burmistrz Gminy Sułkowice zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostarczenie dla Gminy Sułkowice 27 sztuk komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek
oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej, Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej