Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego mogą być beneficjentem w ogłaszanych naborach i konkursach w ramach programów krajowych, jak również w naborach ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Od kilkunastu lat nasza gmina skutecznie pozyskuje i realizuje różne przedsięwzięcia, zarówno „twarde”- inwestycyjne, jak również „miękkie”- społeczne. Pozyskane środki przeznaczane są na projekty w placówkach oświatowych, na obiektach rekreacyjnych, w ochronę środowiska, drogowe, w sferę społeczną.

Również inne instytucje i podmioty aktywnie uczestniczą w realizacji projektów z udziałem środków zewnętrznych, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej, Instytucje Kultury, parafie, organizacje pozarządowe działające na naszym terenie.

Niewątpliwie wpływa to na rozwój naszej gminy, tworzenie warunków do spędzania w niej czasu, poczucie bezpieczeństwa i kreowania pozytywnego wizerunku na zewnątrz.