Inwestycje zrealizowane w gminie Sułkowice w 2010 roku.

 

Infrastruktura

 

   
Wodociąg sulkowice

ue infrastrukt

1. Budowa sieci wodociągowej w Sułkowicach

Teren zrealizowanej inwestycji objął centralną część miasta Sułkowice: odcinek wodociągu łączącego istniejący wodociąg w ul. Wolności z wodociągiem w ul. Tysiąclecia. Teren inwestycji jest obszarem z zabudową o charakterze jednorodzinnym i zagrodowym. W ramach zadania powstała sieć wodociągowa o długości 2.655,5 mb, komora wodomierzowa oraz komora redukcji ciśnienia.

Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - "Gospodarka wodno - ściekowa".

Wartość inwestycji: 1 181 263,89 zł.

Kwota dofinansowania: 726 186,82 zł. (dofinansowanie uzyskano w 09.2012 r.)

Inwestycja zrealizowana.
Kanalizacja Rudnik
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Sułkowicach (ul. Zagumnie - ul. Wolności -ul. kpt. Stanaszka)

Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Realizacja pozwoli na alternatywne zasilanie z wodociągu myślenickiego po zakończeniu prac wodociągowych wykonywanych przez Gminę Myślenice. Niezbędnym będzie wykonanie projektu i sieci łączącej oba wodociągi. W ramach zadania zostanie wykonany rurociąg fi 160 o długości 2 793 mb, fi 110 o długości 1 044 mb, fi 50 i 40 o długości 474 mb.

Wartość zadania: 929 150,26 zł

Inwestycja w toku.
Wodociąg Rudnik
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku

Inwestycja polegała na rozbudowie sieci wodociągowego w Rudniku przy ul. Centralnej. W ramach zadania wykonano sieć: fi 63 - 105 mb, ul. Słonecznej fi 90 - 65 mb, ul. Dolnej fi 110 - 210 mb, ul. Szkolnej 12 m - przewiert

Wartość zadania:48 741,61 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Parking Harbutowice
4. Modernizacja parkingu w Harbutowicach

W ramach inwestycji powstała nawierzchnia z kostki brukowej o powierzchni 260 m2 wraz z krawężnikami, obrzeżem oraz kanalizacją odpadową.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.


Wartość zadania: 20 419,45 zł

Inwestycja zrealizowana.
Plac Krzywaczka
5. Modernizacja parkingu w Krzywaczce

Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Sułkowicach Sp. z o.o. Na sfinansowanie tego zadania Gmina Sułkowice wniosła dopłatę do kapitału rezerwowego Spółki. W ramach inwestycji wykonano 420 m sieci wodociągowej o średnicy fi 160.

Wartość zadania: 100 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.
Plac OSP Biertowice

malopolskie remizy

6. Modernizacja placu przy OSP w Biertowicach

W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z kostki brukowej o powierzchni 1050 m2 wraz z krawężnikami oraz obrzeżem.
Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu gminy oraz z programu ,,Małopolskie Remizy".

Wartość zadania etapu II: 71 749,00 zł

Wartość dotacji wyniosła: 31 889,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Kanal4
7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IV

Realizacja inwestycji stanowiła rozbudowę istniejącego systemu kanalizacyjnego Gminy Sułkowice i objęła swym zasięgiem część miejscowości Sułkowice. Całość zadania objęła wykonanie kanalizacji sanitarnej PCV i PP z rur pełnych:

 • rurociągi główne: DN 315 o dł. 2328,0 mb, DN 200 o dł. 11.485,0 mb,
 • przyłącza kwalifikowalne DN 160 o dł. 2.699,0 mb
 • przyłącza niekwalifikowalne DN 160 o dł. 2.243,0 mb
 • rurociąg tłoczny o dł. 865,5 mb
 • pompownia sieciowa 3 szt

Łączna długość sieci kanalizacyjnej budowanej w ramach zadania wyniosła 19.620,5 m.

Zadanie współfinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytet I - ,,Gospodarka wodno - ściekowa".

Wartość inwestycji w 2010 r. wyniosła: 633 669,62 zł

strong>Całkowita wartość zadania: 6 193 431,81 zł

Kwota dofinansowania zadania: 3 525 876,37 zł (dofinansowanie uzyskano w 09.2012 r.)

Inwestycja zrealizowana.
Kanalizacja 4a
8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IVa

IW ramach zadania zostało wykonanych 400 mb kanalizacji sanitarnej  160. Ponadto wykonany został projekt budowlany sieci kanalizacyjnej w Sułkowicach, obejmujący rejon ulic: Sucha Góra, Krzywa oraz aktualizację projektu kanalizacji w Sułkowicach etap IV.

Wartość inwestycji wyniosła: 78 300,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Odbudowa kanalizacji
9. Odbudowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Dotacja przyznana na odbudowę i czyszczenia kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach, która uległa uszkodzeniu w czasie powodzi. Zniszczeniu uległ odcinek kanalizacji zlokalizowany pod dnem potoku Skawinka wraz z obustronnymi studniami i zabezpieczeniami.
Zadanie współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Wartość inwestycji wyniosła: 404 292,00 zł

<strongWartość przyznanej dotacji: 300 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

 

 

 


Drogi gminne

 

Droga Jaworze
1. Remont drogi gminnej Jaworze w Harbutowicach (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

W ramach zadania zabezpieczono skarpy budowlami siatkowo – kamiennymi na długości 50 mb oraz wykonano przepust drogowy o dł. 5 m, a także wykonano nawierzchnię mineralno – asfaltową na długości 90 mb.


Wartość inwestycji wyniosła: 210 007,68 zł


Wartość przyznanej dotacji: 200 000,00 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Chodnik Harbutowice
2. Modernizacja chodników na Osiedlu Zielona w Sułkowicach

Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 490 m2 wraz z krawężnikami, obrzeżem oraz kanalizacją deszczową o długości 84 mb. Ponadto wykonano parking tłuczniowy o łącznej powierzchni 420 m2.

Wartość inwestycji wyniosła: 96 927,70 zł

Inwestycja zrealizowana.

 

Droga Biertowice - Łapczyca
3. Remont drogi 955/956 Biertowice – Łapczyca (tzw. Druga Obwodnica Krakowa),

Przekazano dotację do Zarządu Dróg Wojewódzkich na przebudowę drogi wojewódzkiej Biertowice-Łapczyca etap I.

Wartość przekazanej dotacji: 230 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

kOŃCÓWKA
4. Remont drogi Końcówka w Harbutowicach (usuwanie skutków klęsk żywiołowych)

Inwestycja polegała na remoncie nawierzchni drogi na długości 350 mb oraz szerokości około 6 m z mieszanki mineralno – bitumicznej. W ramach zadania zostały także utwardzone pobocza.

Wartość inwestycji wyniosła: 150 000,00 zł.

Wartość przyznanej dotacji: 150 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.
Dolna Chodnik
5. Dofinansowanie budowy chodnika w Rudniku przy ul. Dolnej

Przekazano dofinansowanie Powiatowi Myślenickiemu na realizację zadania polegającej na budowie chodnika przy ul. Dolnej w Rudniku. Projekt obejmuje budowę chodnika przy całej ulicy Dolnej, a jego realizacja etapowana i dostosowana jest do posiadanych środków budżetowych w danym roku.

Kwota dotacji przekazanej Powiatowi Myślenickiemu wyniosła: 114 114,00 zł.

Inwestycja w toku.
Droga Harbutowice
6. Modernizacja drogi koło cmentarza w Harbutowicach

Inwestycja polegała na wykonaniu nakładki asfaltowej o długości 160 mb i szerokości 2,0 – 3,5 mb wraz z wykonaniem odwodnienia.
Zadanie współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Wartość inwestycji wyniosła: 70 185,66 zł.

Wartość przyznanej dotacji: 11 500,00 zł

Inwestycja zrealizowana.
Oświetlenie
7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sułkowicach, Krzywaczce i Biertowicach

W ramach zadania wykonana została rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sułkowicach przy ul. Na Węgry (Kamieniec), w Krzywaczce w okolicach Kościoła oraz w Biertowicach - Pod Stachówką.

Wartość inwestycji wyniosła: 53 437,27 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

 


 

Obiekty gminne

 

ZALEW

ue infrastrukt

1. Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach

W ramach projektu zostanie zrewitalizowana przestrzeń publiczna o łącznej powierzchni 3,56 ha, w tym:

 • zbiornik wodny o powierzchni ok. 10.000 m2 i pojemności 23 000 m3
 • amfiteatr (zadaszona scena oraz widownia) o powierzchni ok. 158 m2

Dodatkowo zostanie wybudowany budynek wypożyczalni sprzętu i toalet publicznych, oraz grill wraz z ławeczkami. Zostaną także urządzone alejki spacerowe wraz z oświetleniem oraz zostaną nasadzone drzewa i krzewy ozdobne.

Zadanie jest współfinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Działanie 6.1. Rozwój miast,

Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Wartość inwestycji w latach 2005-2010 r. wyniosła: 100 575,32 zł

Wartość inwestycji wyniesie 4 306 528 zł.

Inwestycja w toku.
Ujęcie wody
2. Modernizacja ujęcia wody Gościbia w Harbutowicach

Inwestycja polegała na pogłębieniu zbiorników oraz montażu armatury w budynku stacji uzdatniania wody. Ponadto wykonano czyszczenie i odmulanie zbiorników oraz odbudowę stopni wodnych.
Zadanie współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Wartość inwestycji wyniosła: 78 325,51 zł.

Wartość przyznanej dotacji: 60 000,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.
Przedszkole w Krzywaczce
3. Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Krzywaczce

Inwestycja przewiduje zrealizowanie zadania, w ramach którego powstanie nowoczesny obiekt z 4 salami przedszkolnymi oraz stołówką i jadalnią, obsługującą również szkołę. Kubatura nowego budynku wyniesie 4.129 m3, a powierzchnia użytkowa 801 m2.
W ramach zadania wyposażona zostanie nowa kuchnia, zostaną zakupione meble, sprzęt dydaktyczny i żaluzje.

Wartość inwestycji w 2010 r. wyniosła: 817 968,78 zł.

Wartość inwestycji wyniesie: 1.916.528,43 zł.

Inwestycja w toku.
Place zabaw Sułkowice
4. Doposażenie placów zabaw w Sułkowicach

Zadanie polegało na dostawie wraz z montażem urządzeń na plac zabaw w Sułkowicach:

 1. Park w Rynku, w ramach zadania zamontowano: huśtawkę podwójną, zestaw Salto, sprężynowiec, karuzelę krzyżową,
 2. Przedszkole Samorządowe Nr 1, w ramach zadania zamontowano: zestaw Laura, pociąg duży, sprężynowiec, piaskownicę z plandeką, karuzelę tarczową, zestaw sześciokąt,
 3. Osiedle Zielona, w ramach zadania zamontowano: karuzelę krzyżową, huśtawkę podwójną, zjeżdżalnię, zestaw Wspinaczka, sprężynowiec.

Wartość inwestycji wyniosła: 56 998,40 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

CK Krzywaczka

prow

5. Utworzenie Centrum Kultury w Krzywaczce

W ramach projektu dokonano:

 • modernizacji obiektu polegającej na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, ociepleniu budynku, wymianie podłóg i wykonanie posadzek, adaptacji strychu, instalacji wod - kan i osprzętu elektrycznego.
 • zakupu wyposażenia: meble świetlicowe, wyposażenie kuchenne, wyposażenie do czytelni internetowej, zakup sprzętu audiowizualnego, zakup instalacji alarmowej.
 • utwardzenia powierzchni działki

Projekt współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" Działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Wartość inwestycji wyniosła: 412 031,70 zł

Kwota dofinansowania wyniosła: 251 484,00 zł

Inwestycja zrealizowana.
Plac zabaw Rudnik
6. Urządzenie placu zabaw przy ul. Centralnej w Rudniku

Zadanie polegało na dostawie wraz z montażem urządzeń na plac zabaw przy ul. Centralnej w Rudniku. W ramach zadania zamontowano:

 • huśtawkę podwójną;
 • zestaw Bartek;
 • zestaw Gimnastyka;
 • sprężynowiec 2 szt.;
 • piaskownicę z plandeką;
 • huśtawkę Ważka;
 • regulamin placu zabaw.

Wartość inwestycji wyniosła: 20 008,00 zł.

Inwestycja zrealizowana.

 

Przedszkole 2
7. Modernizacja Zespołu Placówek Oświatowych w Biertowicach

Zadanie polegało na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji kotłowni w przedszkolu oraz wymianie kotłowni w szkole. Ponadto zostało wykonane odwodnienie budynku przedszkola, a także chodnika do szkoły. W ramach inwestycji wykonano także modernizację placu przyszkolnego oraz zamontowano piłkochwyty, bramki oraz kosze.

Wartość inwestycji wyniosła: 319 018,57 zł

Inwestycja zrealizowana.