ZARZĄDZENIE NR 11/2022
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 23 lutego 2022 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2022 r.

 

Pełna treść Zarządzenia

 

Ogłoszenie

Burmistrz Gminy Sułkowice


działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) -
ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 7/2022 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 24 stycznia 2022 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 7/2022
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 24 stycznia 2022 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

ZARZĄDZENIE NR 86/2021

BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 14 lipca 2021 R.

 

w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2021 r.

 

Pełna treść Zarządzenia

 

Ogłoszenie
Burmistrz Gminy Sułkowice


działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) -
ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 73/2021 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 21 czerwca 2021 r.