ZARZĄDZENIE NR 21/2021
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 19 lutego 2021 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2021 r.

Burmistrz Gminy Sułkowice

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) -
ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2021 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 15 stycznia 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2021
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 15 stycznia 2021 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2020
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 19 lutego 2020 r.


w sprawie wyboru ofert na realizację zadań z zakresu pożytku publicznego na terenie Gminy Sułkowice w 2020 r.

Burmistrz Gminy Sułkowice

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn.zm.) -

ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej

w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 6/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 14 stycznia 2020 r.

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej