ZARZĄDZENIE NR 5/2021
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 15 stycznia 2021 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) wykonując Uchwałę Nr XXX/187/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”- zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2021 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
3) działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2. Oferty należy składać do 8 lutego 2021 r.
§ 3. Wzór „Oferty realizacji zadania publicznego” oraz wzór „Sprawozdania z wykonania zadania publicznego” stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 4. 1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.
2. Treść informacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Artur Grabczyk

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 - wzór oferty w formacie PDF

Załącznik nr 2 - wzór oferty w formacie MS WORD

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania w formacie PDF

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania w formacie MS WORD

Klauzula informacyjna RODO