Burmistrz Gminy Sułkowice

działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) -
ogłasza nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2021 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 5/2021 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 15 stycznia 2021 r.

Członkami komisji konkursowej mogą zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowej/podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie;
3) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.
Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Zgodnie z § 13 ust. 3 Załącznika do Uchwały Nr XXX/187/2020 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”, w skład komisji konkursowej wchodzi od 3-5 osób, będących przedstawicielami organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych lub podmiotów w rozumieniu ww. ustawy.
W związku z powyższym, w przypadku zgłoszenia większej liczby osób, o wejściu w skład komisji decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia, w formie pisemnej (na załączonym formularzu) można składać w zamkniętej kopercie – z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „Nabór kandydatów do prac w komisji konkursowej”:
1) na dzienniku podawczym (sala obsługi klienta, pok. nr 01) Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice
lub
2) pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach;
- w nieprzekraczalnym terminie do 5 lutego 2021 r., do godz. 14:30.
Data wpływu do Urzędu Miejskiego decyduje o zachowaniu terminu.

Formularz zgłoszenia kandydata

Klauzula informacyjna