ZARZĄDZENIE NR 6/2020
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.), wykonując Uchwałę Nr XV/101/2019 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”-zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy w 2020 roku przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie:

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

3) działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ogłoszenie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Oferty należy składać do 5 lutego 2020 r.

§ 3. Wzór „Oferty realizacji zadania publicznego” oraz wzór „Sprawozdania z wykonania zadania publicznego” stanowią odpowiednio Załącznik Nr 2 i Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. 1. Informacja o ogłoszeniu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

2. Treść informacji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury i Rekreacji.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 - wzór oferty w formacie MS WORD

Załącznik nr 2 - wzór oferty w formacie PDF

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania w formacie MS WORD

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania w formacie PDF

Klauzula informacyjna RODO