ZARZĄDZENIE NR 6/2020
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE

z dnia 14 stycznia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, działalności w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Logo Pozarządowa Małopolska

Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego od lat zachęca organizacje pozarządowe z terenu województwa małopolskiego do składania ofert w ramach otwartych konkursów ofert.