Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Rudnika Diabelski Kamień złożyło wniosek w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert – na realizację zadania publicznego pn.:
„Na ty z kulturą wysoką”.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art.19 a ust.4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, informujemy, że każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, tj.; do 17 listopada 2021 r. (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Uwagi prosimy składać pocztą na adres:
Urząd Miejski w Sułkowicach
Rynek 1
32-440 Sułkowice
lub
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach
(sala obsługi klienta, pok. nr 01).

 

Oferta realizacji zadania

Formularz do zgłaszania uwag do oferty