Sułkowice, 23 listopada 2020 r.

Informacja o wynikach konsultacji społecznych
w sprawie projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2021”

 

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), Burmistrz Gminy Sułkowice w dniu 26 października 2020 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.

Konsultacje, które trwały od 2 - 12 listopada 2020 r. zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XXXIV/271/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w Gminie Sułkowice.

W konsultacjach mogli uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Sułkowice.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, na druku Formularza Konsultacji, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2020 Burmistrza Gminy Sułkowice z dnia 26 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu……”.

Opinie można było:

1) przesyłać listownie – na adres Urzędu Miejskiego w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440 Sułkowice, lub
2) złożyć w Urzędzie Miejskim w Sułkowicach,
w wyżej określonym terminie.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Sułkowicach.

W powyższej sprawie nie wpłynęło żadne stanowisko.

Informację niniejszą publikuje się na stronie internetowej Gminy oraz zamieszcza się na tablicy informacyjnej Urzędu.

 BURMISTRZ

Artur Grabczyk