UCHWAŁA NR XXX/187/2020
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) -
Rada Miejska w Sułkowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się „Program współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021" w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

 

Uchwała nr XXX/187/2020 do pobrania w formacie PDF