ZARZĄDZENIE NR 62/2021
BURMISTRZA GMINY SUŁKOWICE
z dnia 31 maja 2021 r.
w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.) oraz art.5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Sułkowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Zarządzenie